MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
Ekologia Pogranicza (EP'17); Экология пограничной области (ЭПО‘17); Ecology of Borderland (EB'17)
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-SOB'16, Корпоративной Социальной Ответственности – KCO’16, Corporate Social Responsibility - CSR'16
WW'14 - ПС'14 - SL'14
Bezpieczeństwo Publiczne - BP'20; Публичная Безопасность - ПБ‘20; Public Safety - PS'20
Data i miejsce; Дата и место; Date and place
Obszary tematyczne; Тематические пространства; Thematic areas
Międzynarodowy Komitet Naukowy; Международный Хаучный Комитет; International Scientific Committee
Języki konferencji; Языки конференции; Languages of conference
Karta zgłoszenia; Карточка заяавки; Card of notification
Koszty uczestnictwa; Издержки участия; Costs of participation
Kalendarium; Хронологический перечень; Calendar
Wymagania edytorskie; Редакторские требования; Editor's requirements
Noclegi; Lodgings; Ночлеги
Kontakt; Контакт; Socket
Zarządzanie technologią - ZT'14; Технология управления - YT"14; Technology Management - MT"14
Inżynieria Technologii Wytwarzania (ITW), Инжъниерия технологии изготовления (ИТИ), Engineering Technology Manufacturing (ETM)
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Bezpieczeństwo Publiczne - BP'20; Публичная Безопасность - ПБ‘20; Public Safety - PS'20

Bezpieczeństwo Publiczne (BP'20) - rozpoczęto przygotowania do XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - V. 2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO w imieniu Instytutu Badań i Ekspertyz Naukowych, Europejskiego Towarzystwa Ekologicznego, Politechniki Poznańskiej, Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu Technicznego STANKIN w Moskwie, Europejskiego Ruchu Społecznego, Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Poznaniu, Komisji Ergonomii PAN Oddział w Poznaniu, Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE (BP'20). Konferencja adresowana jest do środowisk naukowych, przedstawicieli urzędów administracji państwowej i samorządowej, podmiotów gospodarczych i organizacji, którym problemy bezpieczeństwa publicznego są bliskie. Celami konferencji są: podsumowania najnowszych osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego, spotkanie specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem publicznym oraz wytyczenie kierunków działań i badań w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Zapraszamy do wzięcia udziału

Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Naukowego prof. Tadeusz Zaborowski

 

It preparation was begun was to XIII International Scientific Conference under title PUBLIC SAFETY - V. 2020 y.

Ladies and Gentlemen - In name of Institute of Investigations and the Scientific Evaluations, European Ecological Company, Poznan University of Technology - Poland, State Moscow University Technical STANKIN in Moscow, European Social Movement, Committee of Sciences of Organization and the Management of Polish Akademii of Sciences in Poznan, Ergonomics Committee of PAS in Poznan-Poland, Technical University  in Kośice, West Pomeranian University of Technology Szczecin - we invite to part in International Scientific Conference under title the PUBLIC SAFETY warmly (PS'20). The conference be addressed to scientific environments, the representatives of offices of state administration and council, the economic subjects and the organization which the problems of public safety are close. The recapitulations in range of public safety the newest achievements are the aims of conference, the experts' meeting deal with the public safety the as well as lay-out the directions of workings the and investigations in range of public safety.

We invite to participation of Chairman of International Scientific Committee prof. Tadeusz Zaborowski

 

Начали приготовления в XIII Международное Научное Конференцию под заглавием ПУБЛИЧНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ - V. 2020 г .

УВАЖВЕМЫЙ - В имени Института Исследований и Научных Экспертиз, Европейского Экологического Общества, Московского Государственного Технического Университета СТАНКИН в Москве, Познанский технологический университет,  Европейского Общественного Движения, Комиссии Наук Организации и Управления Польской Акадэмии Наук Отделение в Познани,  Комитет по Эргономике ПАН в Познани,  Технологический университет в Кошыцах,Западнопоморский технологический университет в Щецине, сердечно добро пожаловать в участие в Международном Научном Конференции под заглавием ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПБ'20). Адресованное конференция в научных сред, представителей учреждений государственной и самоуправляющейся администрации, экономических подлежащих и организации, которой проблемы публичной безопасности близкое. Цели конференции подытоживания самых новых достижений в сфере публичной безопасности, встреча увлекательных специалистов себя публичной безопасностью и намётка направлений действий и исследований в сфере публичной безопасности. Добро пожаловать для принятия участия

Возглавляющий Международного Научного Комитета  проф. Тадеуш Заборовски

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne