MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
Historia
Prace naukowo-badawcze
Prace projektowe
Ekspertyzy
Rzeczoznawstwo
Doradztwo
Dyrekcja
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Historia

Korzenie Instytutu to lata siedemdziesiąte. W roku 1978 utworzony został Ośrodek Badań i Konsultacji, który z dniem 1 stycznia 1978 r. rozpoczął swoją działalność. Wówczas pierwsze prace dotyczyły nauk technicznych, ochrony środowiska i problemów społecznych. Wdrożono szereg nowoczesnych rozwiązań i prowadzono badania obejmujące środowisko, zdrowie człowieka oraz zagadnienia kształtowania świadomości społecznej, edukacji i wiedzy. W tym kształcie Ośrodek funkcjonował do 31 grudnia 1981 r. Wydano szereg książek i opracowań naukowych.

Z dniem 01 stycznia 1982 r. został przekształcony w Gorzowski Ośrodek Badań i Ekspertyz, który zajmował się znacznie szerszymi problemami. Główne działania Ośrodka ukierunkowane były na budownictwo, geologię i geotechnikę, ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego, nauki techniczne i ekonomiczne oraz nauki społeczne. Prowadzono nie tylko prace naukowo-badawcze, ale także realizowano szereg prac na potrzeby gospodarki. W zakresie budownictwa, geologii i geotechniki prowadzono badania złóż geologicznych, posadowienia obiektów budowlanych, projektowano nowe obiekty budowlane oraz wykonano szereg ekspertyz i opinii. W ochronie środowiska poważnym zadaniem było prowadzenie badań ornitologicznych, opracowanie dokumentacji projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego, inwentaryzacja zieleni miejskiej miasta Gorzowa Wlkp., projektowanie oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągów oraz przygotowywanie dokumentacji obiektów hydrotechnicznych i pozwoleń wodno-prawnych. Prowadzono także badania w zakresie dziedzictwa kulturowego obejmujące osadnictwo, architekturę i pomniki przyrody. W naukach technicznych zajmowano się głównie badaniami warstwy wierzchniej, wdrażaniem nowoczesnych procesów technologicznych, projektowaniem urządzeń technicznych, zagadnieniami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowywano także ekspertyzy i opinie dotyczące procesów zużycia maszyn i urządzeń oraz ich stanu technicznego. W dziedzinie nauk ekonomicznych zajmowano się analizami ekonomicznymi, wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, oceną ryzyka, planami strategicznymi, taktycznymi i operacyjnymi dla różnych organizacji. Prace dotyczące problematyki społecznej to m.in. badania opinii społecznej, badania kształtowania świadomości, projekty i programy rozwiązań różnych problemów np. patologii, doboru kadr itd. Ośrodek był także organizatorem różnych form szkoleniowych z bezpieczeństwa i higieny pracy, kształcenia policealnego, języków obcych, szkolenia kadr dla gospodarki. Organizował także szereg spotkań międzynarodowych do których można zaliczyć problemy ochrony środowiska, problemy społeczne i ekonomiczne oraz problemy techniczne. Powszechnie cieszącymi się uznaniem międzynarodowym były konferencje dotyczące: Warstwy Wierzchniej, Kół Zębatych, Technologii Przecinania Materiałów, Ochrony Środowiska, Problemów społecznych. Ośrodek wydał ponad 40 tytułów książkowych, w tym także z konferencji naukowych. Wydawał też własną coroczną publikację naukową.

Kolejna ważna data to 01 stycznia 1989 r. po przekształceniach rozpoczął swoją działalność Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych - jako jednostka badawczo-rozwojowa - który zajmuje się zagadnieniami: technicznymi, ekonomicznymi, budownictwa, geologii i geotechniki, ochrony środowiska, społecznymi i kształceniem ustawicznym. Instytut wydaje własne opracowania, raporty i książki oraz dwa razy do roku STUDIA I MATERIAŁY.

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne