MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
Historia
Prace naukowo-badawcze
Prace projektowe
Ekspertyzy
Rzeczoznawstwo
Doradztwo
Dyrekcja
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Prace naukowo-badawcze

Instytut realizuje prace naukowo-badawcze na potrzeby administracji rządowej, samorządu oraz podmiotów gospodarczych i organizacji. Realizuje też prace naukowo-badawcze w ramach posiadanych środków jako badania własne. Główne dziedziny tych prac to:

  • ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe m.in. badanie stanu środowiska, badania przyrodnicze, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, ekofizjografia, programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami, programy ochrony akustycznej itp.,

  • budownictwo, geologia i geotechnika to m.in. badanie stanu technicznego obiektów budowlanych,, badanie złóż geologicznych, badania podłoża gruntowego pod obiekty budowlane itp.

  • nauki techniczne ze szczególnym uwzględnieniem technologii i konstrukcji m.in. badaniami warstwy wierzchniej, badaniami stanu technicznego maszyn i urządzeń, badania ergonomiczne, badania oceny ryzyka na stanowiskach pracy itp.

  • nauki ekonomiczne m.in. analizy ekonomiczne, badanie kosztów, badanie rozpiętości struktury organizacyjnej i obciążenia stanowisk pracy, studia wykonalności, strategie zrównoważonego rozwoju, plany rozwoju lokalnego, wieloletnie programy inwestycyjne, budowa nowoczesnych struktur organizacyjnych, itp.

  • nauki społeczne m.in. strategie minimalizacji bezrobocia, programy minimalizacji patologii, badania opinii społecznej, programy profilaktyki społecznej i strategie integracji społecznej, badanie stanu świadomości społecznej itp. 
  • nauki medyczne

  • kształcenie ustawiczne dla organizacji i podmiotów gospodarczych w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, doskonalenia i dokształcania kadr w zakresie zarządzania personelem, zarządzania wiedzą, podejmowania decyzji kierowniczych, zarządzania logistyką, zarządzania jakością, zarządzania technologią, zarządzania organizacją, zarządzania projektami - głównie z funduszy pomocowych w tym funduszy europejskich, edukacja ekologiczna, edukacja społeczna, projektowanie nowoczesnych organizacji, projektowanie procesów technicznych i technologicznych itp.

  • wydawnictwo zajmujące się wydawaniem raportów i ekspertyz, książek i innych opracowań oraz własnego periodyku naukowego (dwa razy w roku) zatytułowanego STUDIA I MATERIAŁY, które wydawane jest w serii referaty bądź monografie. Ponadto inne opracowania zlecone przez samorządy, organizacje i podmioty gospodarcze
    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne