MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
Ekologia Pogranicza (EP'17); Экология пограничной области (ЭПО‘17); Ecology of Borderland (EB'17)
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-SOB'16, Корпоративной Социальной Ответственности – KCO’16, Corporate Social Responsibility - CSR'16
Data i miejsce; Дата и место; Date and place
Obszary tematyczne; Тематические пространства; Thematic areas
Międzynarodowy Komitet Naukowy; Международный Хаучный Комитет; International Scientific Committee
Języki konferencji; Языки конференции; Languages of conference
Karta zgłoszenia; Карточка заявки; Card of notification
Koszty uczestnictwa; Издержки участия; Costs of participation
Kalendarium; Жронологический перечень; Calendar
Wymagania edytorskie; Редакторские требования; Editor's requirements
Noclegi; Ночлеги ; Lodgings
Kontakt; Контакт; Socket
Informacje o konferencji - Информации о конференции - Information about conference
WW'14 - ПС'14 - SL'14
Bezpieczeństwo Publiczne - BP'20; Публичная Безопасность - ПБ‘20; Public Safety - PS'20
Zarządzanie technologią - ZT'14; Технология управления - YT"14; Technology Management - MT"14
Inżynieria Technologii Wytwarzania (ITW), Инжъниерия технологии изготовления (ИТИ), Engineering Technology Manufacturing (ETM)
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-SOB'16, Корпоративной Социальной Ответственности – KCO’16, Corporate Social Responsibility - CSR'16

Szanowni Państwo, podjęto działania zmierzające do organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w pięknym mieście Poznań. Zapraszamy Państwa do udziału w tej konferencji. Jesteśmy przekonani, iż przyczyni się ona do lepszego rozumienia przez podmioty gospodarcze swojej odpowiedzialności w odniesieniu do społeczeństwa a w tym społeczności lokalnych. Mamy nadzieję, na uwypuklenie nowych wątków i omówienie istniejących problemów. Jesteśmy przekonani, że grono międzynarodowe wymieni też swoje doświadczenia i uwagi oraz umożliwi współpracę w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań.

#############################################################

Дамы и господа, были приняты меры, чтобы организовать III международную научную конференцию, которая состоится в прекрасном городе Poznań. Мы приглашаем Вас принять участие в этой конференции. Мы убеждены, что это будет способствовать лучшему пониманию операторами своих обязанностей по отношению к обществу и местных общин. Мы надеемся, чтобы выявить новые темы и обсудить существующие проблемы. Мы уверены, что число международных заменить о своем опыте и наблюдениях и включить сотрудничество в поиске новых решений.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ladies and Gentlemen, steps have been taken to organize the III International Scientific Conference to be held in the beautiful city of Poznań. We invite you to participate in this conference. We are convinced that it will contribute to a better understanding by operators of their responsibilities in relation to society and the local communities. We hope to bring out new topics and discuss existing problems. We are confident that the number of international replace about his experiences and observations and enable cooperation in the search for new solutions.
    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne